caenfrdeitptrues

Subvencions per a activitats extraescolars de l'AFA de l'escola Pedralta

PRORROGAT EL TERMINI PER A PRESENTAR SOL·LICITUDS FINS AL DIA 21/10

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha convocat les subvencions per als alumnes del centre educatiu d’infantil i primària Escola Pedralta empadronats al municipi per tal d’afavorir la seva participació en una de les activitats extraescolars organitzades per l’AFA.

L’import que es concedirà a cada alumne/a serà de 90€ (30€ trimestrals), i en cap cas superarà l’import que l’alumne ha de pagar per realitzar l’activitat.

La subvenció es destinarà íntegrament a minorar el cost de les quotes de participació en activitats extraescolars organitzades per les AFA de l’escola Pedralta.

Els menors subvencionats, obtindran un descompte resultant en el cost total de l’activitat.

Per poder accedir a les subvencions es tindrà en compte la capacitat econòmica familiar.

Exclusions:
- Les famílies que tinguin una renda anual superior a la establerta segons l’import obtingut a partir del coeficient de la Renda de Suficiència de Catalunya vigent segons el nombre de membres de la unitat familiar que tot seguit es detalla:

    Nº membres - Renda anual (Import net)
        2 - 21.911,12 euros
        3 - 27.887,16 euros
        4 - 33.862,64 euros
        5 - 39.838,40 euros
        6 - 43.822,24 euros
        7- 47.806,08 euros

- Quan el sol·licitant i els membres de la unitat de convivència disposin d’altres béns immobles que no siguin l’habitatge habitual.

No serà aplicable en els següents casos:

  • Quan no s’estigui al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
  • Quan s’hagi estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons la Llei general de subvencions (38/2003, de 17 de novembre), o la Llei general tributària.
  • A persones que hagin estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Fins al dia 6 d'octubre de 2020 - PRORROGAT FINS AL DIA 22/10

TRÀMIT ELECTRÒNIC (Cal certificat digital): Per a tramitar electrònicament aquest a subvenció, cal que:
1. Us descarregueu i ompliu el models específic que s'annexa
2. Que un cop omplert l'adjunteu, juntament amb la documentació complementària sol·licitada, al tràmit genèric que trobareu AQUÍ

TRÀMIT PRESENCIAL: Per a presentar presencialment aquesta subvenció cal que:
1. Us descarregueu i ompliu el model específic que s'annexa
2. El presenteu al registre d’entrada de l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro juntament amb la documentació complementària sol·licitada (INDISPENSABLE CITA PRÈVIA al tel. 972 83 70 10)

Twitter

Facebook Ajuntament