REVISIÓ DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM)


Dades del tràmit d'aprovació provisional:

- Aprovació provisional: Ple, sessió ordinària de 28/03/2023

 
Documentació aprovada provisionalment:
 

0. Índex:
Índex documents POUM

1. Memòries:
Memòria urbanística
Memòria social
Memòria econòmica

2. Normativa urbanística:
Normes urbanístiques

3. Documentació Gràfica:

3.1. PLÀNOLS D'INFORMACIÓ

Ordenació sòl no urbanitzable
Sèrie I1

Ordenació sòl urbà i urbanitzable
Sèrie I2

3.2. PLÀNOLS D'ORDENACIÓ

Sèrie O1 - Estructura general del territori
Sèrie_O1.1_Classificació_del_sòl
Sèrie_O1.2_Sistema vialitat
Sèrie_O1.3_Sistema_espais_lliures_i_equipaments           
Sèrie_O1.4_Sistema_hidrogràfic
Sèrie_O1.5_Sistema_espais_oberts

Sèrie O2 - Sòl no urbanitzable
Sèrie_O2.1_Qualificació
Sèrie_O2.2_Edificació

Sèrie O3 - Sòl urbà i urbanitzable
Sèrie_O3.1_Qualificació
Sèrie_O3.2_Edificació_alineacions_i_rasants
Sèrie_O3.3_Qualificació_nuclis

3.3. PLÀNOLS DE SERVEIS
Sèrie 04.1 - Servei sanejament
Sèrie 04.2 Servei aigua potable
Sèrie 04.3 - Servei electricitat

4. Estudi Ambiental Estratègic:
Document resum EAE

5. Documentació complementària:
Estudi ambiental estratègic
Estudi mobilitat generada
Estudi d'inundabilitat
Estudi d’identificació de riscos geològics
Estudi de les xarxes d’abastament d’aigua i sanejament

6. Catàlegs de masies i cases rurals:
01 - Catàleg_de_masies_i_cases_rurals
02 - Annex_inventari_habitatges_en_snu

7. Catàleg béns protegits:
7.01_Memòria_i_normativa
7.02_Catàleg_arquitectònic
7.03_Catàleg_arqueològic
7.04_Catàleg_etnològic
7.05_Catàleg_natural

Convenis urbanístics:
conveni_bika_properties_sl.pdf
conveni_gesdip_sa.pdf
conveni_joaquim_esteve_margarita_cots.pdf
conveni_sport_club_santa_cristina_sl.pdf