Funcions

Corresponen a les policies locals, en llur àmbit d'actuació, les funcions següents:

 a) Protegir les autoritats de les corporacions locals i vigilar i custodiar els edificis, les instal·lacions i les dependències d'aquestes corporacions.

 b) Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que estableixen les normes de circulació.

c) Instruir atestats per accidents de circulació esdevinguts dins el nucli urbà, en el qual cas han de comunicar les actuacions dutes a terme a les forces o els cossos de seguretat competents.

d) Exercir de policia administrativa, a fi d'assegurar el compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals, d'acord amb la normativa vigent.

e) Exercir de policia judicial, d'acord amb l'article 12 i amb la normativa vigent.

f) Dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la comissió d'actes delictuosos, en el qual cas han de comunicar les actuacions dutes a terme a les forces o els cossos de seguretat competents.

g) Col·laborar amb les forces o els cossos de seguretat de l'Estat i amb la Policia Autonòmica en la protecció de les manifestacions i en el manteniment de l'ordre en grans concentracions humanes quan siguin requerides a fer-ho.

 h) Cooperar en la resolució dels conflictes privats, quan siguin requerides a fer-ho.

 i) Vigilar els espais públics.

 j) Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques, participant, d'acord amb el que disposen les lleis, en l'execució dels plans de protecció civil.

 k) Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i de protecció de l'entorn.

l) Dur a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat viària en el municipi.

Pots consultar mes informació sobre les Policies Locals al fitxer adjunt.