CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 30 MARÇ


Demà dimarts 30 de març del 2021 es durà a terme el Ple Ordinari Municipal, a distància i per mitjans telemàtics.

L'ordre del dia és el següent:
1. Actes de les sessions del Ple Extraordinari de data 19 de febrer de 2021 i Ple Ordinari de data 23 de febrer de 2021.- Lectura i aprovació.
2. Resolucions de l'alcaldia.- Coneixement.
3. Proposta d'aprovació provisional de la modificació de part de l'article 5."QUOTA", apartats a) i b) i part de l'article 6 "BONIFICACIONS", apartats1) i 3), de l'ordenança fiscal número 18, reguladora de la taxa per la prestació del servei de casal.
4. Proposta d'aprovació inicial del reglament de règim intern de l'Escola Bressol Municipal Guirigall de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.
5. Proposta d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 02/2021.- Aprovació inicial.
6. Proposta d'aprovació de la modificació número 1 de la plantilla i la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro per a l'exercici 2021.
7. Proposta d'aprovació de la moció presentada per l'AFA de l'Escola Pedralta per demanar el recolzament al manifest pel dret a escollir la jornada escolar.
8. Proposta d'aprovació de la modificació a favor de la diversitat de gènere i per la igualtat de drets de les persones trans.
9. Proposta d'aprovació de la moció de suport al tren de la Costa Brava.
10. Proposta d'aprovació de la moció per la millora de la ventilació en les aules dels centres educatius de Santa Cristina d'Aro.
11. Proposta de donar coneixement del manifest del Dia Internacional de les Dones, 8 de març del 2021.
12. Proposicions urgents.
13. Precs i preguntes

Podreu seu seguir el ple en directe a través d'aquest enllaç, que estarà actiu a partir de demà dimarts a les 20:30h: https://bit.ly/31uBpK0

 

Plens

Facebook

Instagram

Twitter