CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI PRESENCIAL 31 AGOST


Avui, dimarts 31 d'agost de 2021, a les 20:30 h, es durà a terme el Ple Ordinari Municipal del mes d'agost, presencialment a l'Espai Ridaura.

L'ordre del dia és el següent:

1. Acta de la sessió del Ple ordinari, de data 27 de juliol de 2021.- Lectura i aprovació.
2. Resolucions de l'alcaldia.- Coneixement.
3. Proposta d'aprovació de la modificació número 3 de la plantilla i la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro per a l'exercici 2021.
4. Proposta d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 13/2021.- Aprovació inicial.
5. Proposta d'aprovació per l'increment de percentatges d'imputació de la inversió plurianual de les obres i direcció de la construcció de la nova biblioteca municipal.
6. Proposta d'arpovació del plec de clàusules administratives i particulars per a la contractació de l'obra de 'Construcció de la nova biblioteca municipal' al municipi de Santa Cristina d'Aro.
7. Proposta de suprimir el servei d'escorxador municipal de Santa Cristina d'Aro.
8. Proposta d'aprovació provisional de derogació de l'ordenança fiscal número 13 Taxa per a la prestació del servei d'escorxador.
9. Proposta d'aprovació moció restabliment de l'activitat sanitària a tots els centres d'atenció primària i les àrees bàsiques de salut de Catalunya.
10. Proposta d'aprovació de la moció per acabar amb la discriminació de les dones a l'esport i amb la sexualització del cos de les esportistes.
11. Proposta d'aprovació de la moció referent a la liquidació del model de finançament de l'exercici 2020.
12. Proposicions urgents.
13. Precs i preguntes.

Podeu assistir presencialment al Ple, que es durà a terme a l'Espai Ridaura a les 20:30 h, o bé seguir-lo en directe per streaming a través del canal de Youtube de l'Ajuntament:
https://www.youtube.com/channel/UCDrhlT3QRf3OITQfqlYry6A


ple municipal 29 juny

Facebook

Instagram

Twitter