Informació General

Normativa Comercial

COMISSIÓ DE PREUS

La Comissió de Preus de Catalunya és un òrgan col·legiat que té per finalitat l'exercici de les funcions d'intervenció en relació a l'aprovació i la modificació dels preus dels subministraments d'aigua, transport urbà de viatgers, companyies ferroviàries d'àmbit autonòmic o de les tarifes dels béns i serveis subjectes al règim d'autorització i de comunicació administrativa d'àmbit autonòmic.

HORARIS COMERCIALS

Amb la llei d'horaris els comerços poden obrir un màxim de 12 hores diàries, entre les 7.00 h i les 22.00 h, amb l'obligació de tancar diumenges i festius i avançar l'horari de tancament a les 20.00 h els dies 24 i 31 de desembre. Dins d'aquests límits, els comerciants poden fixar lliurament la distribució del seu horari diari d'obertura.
L’article 1.2.c) de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció (DOGC núm. 6568, de 24.2.2014), determina que el nombre màxim de diumenges i festius que els establiments comercials poden romandre oberts durant l’any és de vuit. Així mateix afegeix que cada ajuntament ha de designar dos festius addicionals per al seu àmbit territorial municipal, que s'han de comunicar d'acord amb el que estableixi l’ordre del departament competent en matèria de comerç.
 
Calendari d’obertura comercial per a l’any 2017:
8 de gener (rebaixes d’hivern); 2 de juliol (rebaixes d’estiu); 1 de novembre (temporada d’hivern); 6, 8, 10 17 i 24 de desembre (campanya de Nadal). 
8 festius per a l'any 2017 en que tots els comerços poden romandre oberts al públic, més 2 festius que determina cada ajuntament per al seu terme municipal (tal i com preveu l'article 2 de l'Ordre EMO/156/2015 amb les condicions establertes a la Llei 3/2014, de 19 de febrer).
D'acord amb el que preveu aquesta Ordre, els ajuntaments han de comunicar a la Direcció General de Comerç els 2 festius addicionals designats pel 2017 abans del dia 31 d'octubre de 2016, en el cas de l'any 2017. Els establiments comercials situats en municipis els ajuntaments dels quals no hagin presentat la comunicació preceptiva dins del termini previst podran obrir al públic els dies 12 d'octubre i 3 de desembre en el cas de l'any 2017.

VENDES ESPECIALS

Són aquells tipus de venda a preus més baixos que els habituals amb regulació específica, i que només es poden dur a terme sota condicions legalment taxades. Són les rebaixes, les liquidacions i els saldos. Només en les vendes en règim de saldos i liquidacions és permesa la venda sota preu de cost.

Venda en liquidació

És la venda de caràcter excepcional i de finalitat extintiva de determinades existències de productes que, anunciada amb aquesta denominació o altra equivalent es produeix com a conseqüència de l'execució d'una decisió judicial o administrativa, o es duta a terme pel comerciant o per l'adquirent del negoci en algun dels casos següents: cessament total o parcial de l'activitat comercial; canvi o modificació substancial de l'orientació del negoci; canvi de local o realització d'obres d'importància en el mateix; i qualsevol supòsit de força major que obstaculitzi greument el normal desenvolupament de l'activitat comercial.
Condicions per a la venda en liquidació
1) Que es produeixi alguna de les circumstàncies legalment establertes.
2) Presentar, amb un mes d'antelació com a mínim (per tal de que, si s'escau, puguin ser efectuades les comprovacions prèvies oportunes), a qualsevol de les oficines de l’OGE l’imprès de Declaració responsable corresponent.
3) No es pot publicitar la venda en liquidació amb una antelació superior a 8 dies.
4) El comerciant ha d'exhibir a l'establiment on s'efectuï la liquidació còpia de la comunicació presentada al Departament d'Empresa i Ocupació.

Venda en rebaixes

S'entén per venda en rebaixes quan els articles objecte de la mateixa s'ofereixen, en el mateix establiment en el que habitualment s'exerceix l'activitat comercial, a un preu inferior al fixat abans de l'esmentada venda. No es venda en rebaixes la d'aquells productes no posats a la venda en condicions de preu ordinari amb anterioritat, així com la dels productes deteriorats o adquirits a l'objecte de ser venuts a preu inferior a l'ordinari.
Condicions per a la venda
1) La venda en rebaixes només es pot dur a terme en les temporades legalment autoritzades, una a l'hivern i una altra a l'estiu, amb una durada màxima de dos mesos.
2) Les reduccions de preu han de consignar-se exhibint al costat del preu habitual el preu rebaixat.
3) Els productes han d'haver estat a la venda abans de la temporada de rebaixes.
Temporades de rebaixes 
Hivern: els dies comercialment hàbils per a l'establiment compresos entre el 7 de gener i el 6 de març, ambdós inclosos.
Estiu: els dies comercialment hàbils per a l'establiment compresos entre l'1 de juliol i el 31 d'agost, ambdós inclosos.

Venda de saldos

Es considera venda de saldos la d'aquells productes el valor del mercat dels quals es trobi manifestament disminuït a causa del seu deteriorament, desperfecte, desús o obsolescència, i per tant siguin ofertats a un preu inferior a l'habitual sense que comportin risc ni engany pel consumidor. Es pot efectuar amb caràcter ocasional o permanent.

Condicions generals per a la venda de saldos
1) Que es tracti de productes que es trobin en alguna de les circumstàncies legalment establertes.
2) Cal que els productes objecte de venda de saldos hagin estat inclosos a l'estoc del venedor durant un període no inferior a 6 mesos.
3) Presentar, amb una antelació mínima de 7 dies, a qualsevol de les oficines de l’OGE l’imprès de Declaració responsable corresponent.
4) Els productes venuts en règim de saldos han de ser publicitats mitjançant una informació clara que identifiqui aquests productes, indicant quan es tracti de productes deteriorats, defectuosos o desaparellats aquesta circumstància de manera precisa i ostensible.
Normativa:

Regulació específica de la venda de pa

El comerç al detall de pa i derivats té una regulació específica des del punt de vista d'ordenació comercial, a més de la corresponent normativa tecnicosanitària. Es fa distinció entre els establiments dedicats essencialment a la venda de pa i altres establiments, que d'acord amb la normativa tecnicosanitària poden compatibilitzar aquesta activitat amb la venda de pa. Es consideren establiments essencialment dedicats a la venda de pa -establiments especialitzats- els que destinin a la venda de pa i derivats una superfície neta de venda de 30 m2, com a mínim, i això representi un 60%, també com a mínim, del total de la superfície neta de venda de l'establiment. L'horari d'obertura dels establiments dedicats a la venda de pa és lliure.
Advertència: Cal tenir en compte el Reial decret 1137/1984, de 28 de març, pel qual s'aprova la regulació tecnicosanitària per a la fabricació, circulació i comerç del pa i pans especials (BOE 146, de 19 de juny de 1984) i el Reial decret 285/1999, de 22 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 1137/1984, de 28 de març (BOE 46, de 23 de febrer de 1999).
Normativa

Marxants

El Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, constitueix el desenvolupament reglamentari en el marc normatiu català dels trets bàsics que han de tenir en compte les administracions locals a l'hora de redactar i aprovar les seves ordenances municipals, per tal d'establir uns nivells mínims de seguretat jurídica tant per als propis ajuntaments com per als marxants i les seves organitzacions i disposar així d'uns paràmetres adequats en els que poder basar les seves expectatives econòmiques.
Per tant l'objecte d'aquest Decret és establir el marc normatiu de la regulació de la venda no sedentària organitzada en mercats de marxants com a modalitat de venda no sedentària.
Normativa

EQUIPAMENTS COMERCIALS

 

document 428331 1280