Fitxa creditors

Informació fitxa de creditors

La fitxa de creditors és d’obligat compliment perquè l’Àrea de Tresoreria pugui efectuar el pagament, per transferència bancària, als creditors de l’Ajuntament.

A l’hora de presentar l’esmentada fitxa de creditors a la corporació distingim entre la presentació electrònica i la presencial:

Presentació electrònica (obligatori empreses i autònoms):

 1. Descarregar el model de fitxa de creditor
 2. Emplenar la fitxa.
 3. Juntament amb la fitxa caldrà adjuntar una còpia del CIF/NIF de l’empresa o autònom o bé del DNI de la persona física que hagi escollit aquest sistema de presentació.
 4. Per a la validació de les dades bancàries es podrà fer servir una de les formes següents:
  • Imprimint la fitxa de creditor i fent-la segellar per l’entitat bancària abans de la signatura electrònica del document per part del creditor
  • Aportant un certificat acreditatiu de la titularitat del compte signat electrònicament per l’entitat bancària
 5. Signar la fitxa electrònicament
 6. Presentar la fitxa per mitjans electrònics a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro.

 Presentació presencial (persones físiques que no optin per la presentació electrònica):

 Descarregar el model de fitxa de creditor

 1. Emplenar la fitxa.
 2. Validar les dades bancaries amb la firma i segell de l’entitat bancària en la fitxa de creditors.
 3. Signar la fitxa.
 4. Presentar la fitxa presencialment a les oficines de la OAC de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro. La persona que comparegui s’haurà d’identificar amb el corresponent DNI.

 No s'admetrà cap altra sistema per presentar la fitxa de creditor: correus electrònics amb PDF, trucades, fax, etc.

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (FITXA CREDITOR.pdf)FITXA CREDITOR.pdf[ ]143 kB