• Inici
  • Subvencions
  • Subvenció llibres i material escolar per a families empadronades a Sta. Cristina d’Aro amb vulnerabilitat econòmica sobrevinguda per l’emergència sanitaria del covid-19 que tinguin infants que cursin estudis de primària (de P-3 a 6è) a l’Escola Pedralta i

subvencions vigents

Subvenció llibres i material escolar per a families empadronades a Sta. Cristina d’Aro amb vulnerabilitat econòmica sobrevinguda per l’emergència sanitaria del covid-19 que tinguin infants que cursin estudis de primària (de P-3 a 6è) a l’Escola Pedralta i

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha convocat les subvencions per a llibres i material escolar destinades families empadronades a Santa Cristina d’Aro amb vulnerabilitat econòmica sobrevinguda per l’emergència sanitaria del covid-19 que tinguin infants que cursin estudis de primària (de P-3 a 6è) a l’Escola Pedralta i secundària obligatòria (ESO) a l’Institut Ridaura durant el curs 2021-22.

L’import de l'ajut serà de 75€ per als alumnes de primària i educació secundària obligatòria i de 50€ per als alumnes d’educació infantil (P3, P4 i P5).

Tenen dret a sol·licitar la subvenció les persones empadronades al municipi de Santa Cristina d’Aro amb infants que cursin estudis de primària (De P-3 a 6è) a l’Escola Pedralta i estudis de secundària obligatòria (ESO) a l’Institut Ridaura i que compleixin els barems econòmics i les condicions establertes en la convocatòria.

No serà aplicable en els següents casos:

  • Quan no s’estigui al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya imposades per les disposicions vigents.
  • Quan no s’estigui al corrent en el compliment de les obligacions davant la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
  • Quan no s’estigui al corrent en el compliment de les obligacions fiscals i financeres amb l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro.
  • Quan s’hagi estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons la Llei general de subvencions (38/2003, de 17 de novembre), o la Llei general tributària.
  • A persones que hagin estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.
  • Si la persona sol·licitant i la resta de membres de la unitat de convivència disposen d’altres béns immobles que no sigui l’habitatge habitual.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 14 al 28 de juny

TRÀMIT ELECTRÒNIC (Cal certificat digital): Per a tramitar electrònicament aquest a subvenció, cal que:
1. Us descarregueu i ompliu els models específics que s'annexen 
2. Que un cop omplerts els adjunteu al tràmit genèric que trobareu AQUÍ

TRÀMIT PRESENCIAL: Per a presentar presencialment aquesta subvenció cal que:
1. Us descarregueu i ompliu els models específics que s'annexen
2. Els presenteu al registre d’entrada de l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro (INDISPENSABLE CITA PRÈVIA al tel. 972 83 70 10)

Podeu consultar les bases i la convocatòria íntegra clicant AQUÍ

Àrea d'Ensenyament

Consulta el llistat de subvencions atorgades, i les convocatòries i resolucions anteriors

Consultar

Facebook

Instagram

[ingallery id="1"]

Twitter